ᠳᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠎ᠡ
《ᠮᠤᠷᠢᠨ ‍ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠠᠩᠭᠢ》ᠮᠠᠯᠴᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ ᠭᠥᠷᠭᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ
010070230030000000000000011200000000000000